BLOGI

Kas kasutad vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustust?

Riik on kehtestanud sotsiaalmaksu soodustuse tööandjale, kes on palganud vähenenud töövõimega inimesi. 2020 aastal on see 178,20 eurot kuus (2138,40 eurot aastas).

Oma igapäevatöös paneme tähele, et vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustus jääb ettevõtjatel tihti teadamatusest kasutamata. Sellel on mitu põhjust. Esiteks inimesed ei teavita tööandjat ja tööandjal puudub võimalus sellekohast infot mujalt hankida. Teiseks ei ole ettevõtja oma raamatupidajat või raamatupidamisteenuse pakkujat teavitanud. Kolmandaks on jäänud vajalik avaldus teadmatusest Töötukassale esitamata.

Oluline on teada, et vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustus ei teki AUTOMAATSELT.

Soodustuse kasutamiseks võiks esmalt paluda töötajatel teavitada, kui neile on määratud vähenenud töövõime.

Teiseks teavitage oma raamatupidajat vähenenud töövõimega tööajatest. Tublid raamatupidajad aitavad vajalikud avaldused esitada ja arvestavad vastava maksusoodustuse.

Soodustuse saamiseks tuleb:

 1. Töötajal esitad oma tööandjale töötukassa otsus osalise või puuduva töövõime kohta või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud pensionitunnistus, kus peab olema märge töövõimetuspensioni ja tähtaja kohta.
 2. Tööandjal taotleda töötaja eest riigipoolset sotsiaalmaksu tasumist töötukassalt. Selleks tuleb esitada avaldus Töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
 3. Peale Töötukassa otsust on tööandjal õigus arvestada sotsiaalmaksu soodustust, kuid kindlasti tuleks Töötukassa otsus edastada ka raamatupidajale. Kui raamatupidajat ei ole teavitatud, siis jääb ka soodustus arvestamata.

Kes saab taotleda sotsiaalmaksu soodustust?

 • Sotsiaalmaksu soodustust saab taotleda tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja.
 • Töötaja on isik, kes töötab tööandja juures töölepingu alusel. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel või juhatuse liikme tasu saava isiku eest riik sotsiaalmaksu ei maksa.  
 • Vähenenud töövõimega töötaja on isik, kellele on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel (SMS § 13 lg 15).
 • Kui vähenenud töövõimega isik on töösuhtes mitme tööandjaga, siis saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda tööandja, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse § 42 lg 1 ja 2 kohaselt.
 • Kui isik ei ole esitanud maksuvaba tulu arvestamise avaldust ühelegi tööandjale, valib ta kirjaliku avaldusega ühe tööandja, kelle eest töötukassa maksab sotsiaalmaksu.
 • Töötukassa maksab tööandja taotluse alusel vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu kuumääralt (2020. aastal 540 eurolt ehk sotsiaalmaks 178,20 eurot) olenemata tööandja poolt töötajale makstava tasu suurusest.
 • Sotsiaalmaksukohustuse tekkimise päevaks loetakse töötukassale taotluse esitamise päeva, kuid kohustuse tekkimise päev ei saa olla varasem töötajal osalise või puuduva töövõime tuvastamise päevast või tema kohta maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrisse kantud töötamise alustamise päevast (töösuhte alguse kuupäev). Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt.
 • Kui töötukassa kohustus maksta isiku eest sotsiaalmaksu tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on töötukassal kohustus sotsiaalmaksu maksta.

Sotsiaalmaksu riigi- ja tööandjapoolset tasumist vähenenud töövõimega töötaja eest reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 6 lg 1 p 5 ja lg 3

Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud Rahandusministri 31. detsembri 2003. aasta määrusega nr 113 (01.07.2016 jõustunud redaktsioonis)

Maksu- ja Tolliameti juhend Sotsiaalmaksusoodustus vähenenud töövõimega isiku tööandjale: https://www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/sotsiaalmaks/juhendid/sotsiaalmaksusoodustus-vahenenud-toovoimega-isiku